Articles

1. மேலும், கடைசிநாட்களில் கொடியகாலங்கள் வருமென்று அறிவாயாக.

2.
எப்படியெனில், மனுஷர்கள் தற்பிரியராயும், பணப்பிரியராயும், வீம்புக்காரராயும், அகந்தையுள்ளவர்களாயும், தூஷிக்கிறவர்களாயும், தாய் தகப்பன்மாருக்குக் கீழ்ப்படியாதவர்களாயும், நன்றியறியாதவர்களாயும், பரிசுத்தமில்லாதவர்களாயும்,

3.
சுபாவ அன்பில்லாதவர்களாயும், இணங்காதவர்களாயும், அவதூறு செய்கிறவர்களாயும், இச்சையடக்கமில்லாதவர்களாயும், கொடுமையுள்ளவர்களாயும், நல்லோரைப் பகைக்கிறவர்களாயும்,

4.
துரோகிகளாயும், துணிகரமுள்ளவர்களாயும், இறுமாப்புள்ளவர்களாயும், தேவப்பிரியராயிராமல் சுகபோகப்பிரியராயும்,

5.
தேவபக்தியின் வேஷத்தைத் தரித்து அதின் பெலனை மறுதலிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள்; இப்படிப்பட்டவர்களை நீ விட்டு விலகு.

இது பரிசுத்த வேதாகமம் தீமோ.3 : 1-5ல் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தையாகும்

முன்னறிவிக்கப்பட்ட (தீர்க்கதரிசனம்) இந்த வார்த்தை தற்போது நிறைவேறிவருகின்ற காலமாயிருக்கிறதை நாம் உணர்ந்து கொள்ளுவது அவசியம். ஆகவே, இது கடைசிநாட்களின் கொடிய காலங்கள் என்பதையும் இராஜாதி இராஜா கர்த்தாதி கர்த்தாவாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையை இந்த உலகம் சந்திக்கும் நாள் நெருங்கிவருகிறது என்பதையும் தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறது. இப்போ எங்கு பார்த்தாலும் பணம் பணம் என்று பணப்பிரியராய் அலைகிறார்கள். சொத்துக்களை சேர்க்கவேண்டும், பரம்பரைக்கு சேர்த்துவைக்கவேண்டும், மாடாமாளிகைகளை கட்டவேண்டும்,   ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழவேண்டும் என்றும் அவைகளை எந்த வழியிலும் எப்படியும் அடையவேண்டுமென்றும் மனிதர்களுடைய சிந்தைகள் அக்கிரமத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. இதற்கு தேவ ஜனங்களும் விலக்கு அல்ல. இதை நாம் எமது கண்களால் கண்டுகொண்டும் இருக்கிறோமல்லவா?

 ஆகவேதான் பரிசுத்த வேதாகமம் "மனுஷர்கள் " என்று சுட்டிக்காட்டி ஆரம்பிக்கிறது. இந்த பணப்பிரியமே தேவ ஜனங்கள் நீதி மன்றங்கள் செல்லவும், தேவ ஜனங்களுக்குள் பகைகளும் சண்டைகளும் உருவாகவும், சபை ஐக்கியம் உடையவும், ஒருவரையொருவர் அவதூறு செய்யவும் அற்பமாயெண்ணவும் காரணமாயிருக்கிறது. பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேராயிருக்கிறதே.  "பணப்பிரியன் பணத்தினால் திருப்தியடைவதில்லை" (பிரசங்கி 5:10 )

சகோதரரே! காலம் சமீபித்துவிட்டதை உணர்ந்துள்ள நாம், எச்சரிக்கையுடன் மனந்திரும்பி கர்த்தர் இயேசுவின் வருகையை சந்திக்க ஆயத்தமாயிருப்போம்.

 

அடுத்ததாக, திடுக்கிடும் கொலைகள். பெற்றோர் தாங்கள் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகளை தங்கள் சுயநலன்களுக்காக  திட்டமிட்டே கொலை செய்வதை காண்கிறோம். பிள்ளைகள் தங்கள் தாய், தகப்பனை கொலை செய்கிறார்கள். உடன் பிறந்த சகோதரங்கள் ஒருவரையொருவர் கொலை செய்கிறார்கள்.  கணவன் தன் மனைவியையும், மனைவி தன் கணவனையும் கொலை செய்கிறார்கள். தங்களையே தாங்கள் மாய்த்துக்கொள்ளும் (தற்கொலை) சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் பெருகிக்கொண்டிருக்கிறது. குழந்தைகளை கருவிலே அழித்துவிடும் கொலைகள் பெருகிவருகிறது. இவைகளயெல்லாம் நாம் எவரும் அறியாமலில்லை.  காரணம்:   "மனிதர்கள் சுபாவ அன்பில்லாதவர்களாய் காணப்படுவார்கள்" என்பதே.  இவை கொடிய காலங்களின் அடையாளமாயிருக்கிறது. மனிதர்கள் யாராயிருந்தாலும் அவர்கள் தேவசாயலில் உண்டாக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் அழிக்கப்படுவதை தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருபோதும் அனுமதிக்கமாட்டார். கொலை செய்பவன் யாராயிருந்தாலும் அவன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய பார்வையில் "கொலைகாரனே". 

"மனுஷன் தேவசாயலில் உண்டாக்கப்பட்டபடியால், மனுஷனுடைய இரத்தத்தை எவன் சிந்துகிறானோ, அவனுடைய இரத்தம் மனுஷனாலே சிந்தப்படக்கடவது." (ஆதி.9 :6 ) 

என்று கர்த்தர் தாம் படைத்த மனிதனுக்கு பாதுகாப்பு உத்தரவாதத்தையும்   கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே ஒரு கொலைகாரன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய பார்வையிலிருந்து தப்பவே முடியாது. ஆகவேதான்  தேவன் இந்த உலகத்திலும் அரசாங்கங்களையும் ஏற்படுத்தி அதிகாரங்களையும் அளித்திருக்கிறார்.

 

"எந்த மனுஷனும் மேலான அதிகாரமுள்ளவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியக்கடவன்; ஏனென்றால், தேவனாலேயன்றி ஒரு அதிகாரமுமில்லை; உண்டாயிருக்கிற அதிகாரங்கள் தேவனாலே நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் அதிகாரத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறவன் தேவனுடைய நியமத்திற்கு எதிர்த்து நிற்கிறான்; அப்படி எதிர்த்து நிற்கிறவர்கள் தங்களுக்குத் தாங்களே ஆக்கினையை வருவித்துக்கொள்ளுகிறார்கள்"  (ரோமர் 13: 1-2 )

என்றும்,   வசனம் 4 ல்  "நீ தீமைசெய்தால் பயந்திரு; பட்டயத்தை அவன் விருதாவாய் பிடித்திருக்கவில்லை தீமைசெய்கிறவன்மேல்   கோபாக்கினை வரப்பண்ணும்படி, அவன் நீதியைச் செலுத்துகிற தேவஊழியக்காரனாயிருக்கிறானே." என்றும், கொலைகாரருக்கு மரணதண்டனையும் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் மறக்கலாகாது. ஆகவே கொலைகாரர் யாராயிருந்தாலும், எந்த வகை கொலையாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு  இந்த உலகத்திலும், மறு உலகத்திலும் மரண தண்டனையே. வெளி.21 : 8 கவனியுங்கள்.

"பயப்படுகிறவர்களும், அவிசுவாசிகளும், அருவருப்பானவர்களும், கொலைபாதகரும், விபசாரக்காரரும், சூனியக்காரரும், விக்கிரகாராதனைக்காரரும், பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்றார்."

 

கொலைகாரர் யாராயிருந்தாலும்  ஒருவேளை இந்த உலகத்தின் நீதிச் சட்டத்திலிருந்து தப்பிக்கொள்ளலாம். ஆனால், வரவிருக்கும் நியாயாதிபதி இயேசுகிறிஸ்துவின் நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து தப்பிக்கமுடியாது என்பதை சத்தியத்தின்படி அறிவிக்கிறோம். அதேவேளை ஒரு நற்செய்தியையும் அறிவிக்கிறோம், அதாவது, நீங்கள் எப்படிப்பட்ட கொலைபாதகராக இருந்தாலும்  உண்மையான மனஸ்தாபத்துடன் மனந்திரும்பி  இயேசுகிறிஸ்துவிடத்தில் வந்து அவரை விசுவாசித்து  உங்கள் பாவங்களை அறிக்கைபண்ணி  அவருக்குள் வாழ உங்களை ஒப்புக்கொடுப்பீர்களாயின் நிட்சயமாகவே நித்திய நரக அக்கினிக்கு தப்பிக்கொள்ளுவீர்கள் இதை வாசிக்கும் சகோதரர்களே! நாளை அல்ல இன்றே இந்த சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது.

ஆனால், அவருடைய வருகையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் தேவஜனங்கள்   அனைவரும்  இந்த கொடியகாலத்தில் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறோம். இந்த கொடியகால சுபாவங்களுக்கு தங்களை ஒப்புக்கொடுத்திருக்கும் ஜனங்களைவிட்டு   "நீ விலகு"   என்ற உறுதியான கட்டளையை வசனம்   5  மூலம் பெற்றிருக்கிறோம். ஆகவே இதற்கு உடனே கீழ்ப்படிந்து கர்த்தர் இயேசுவின் வருகையை சந்திக்க எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருப்போம். ஆமென்.

October 2017

"விசுவாசம்" 

உறுதியான கட்டிடத்துக்கு  அஸ்திபாரம் எப்படி முக்கியமோ அப்படியே உறுதியான  கிறிஸ்தவ வாழ்வுக்கு  கர்த்தர்மேல் வைக்கும்  "விசுவாசம் முக்கியமானது. இது இல்லாவிட்டால் சூழ்நிலைகள் நமக்கு எதிராய் வரும்போது நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை தள்ளாடி  அஸ்திபாரம்  இல்லாமல் மணல்மேல் கட்டப்பட்ட வீட்டுக்கு ஒப்பாயிருக்கும். பெருவெள்ளம் வந்து, நீரோட்டம் அந்த வீட்டின்மேல் மோதியவுடன் அது விழுந்து முழுவதும் அழிந்துவிடும். (லூக்கா 6:49). நமது  விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதாயிருக்கிறது என்று நம்மை நாமே ஆராய்ந்துபார்ப்போமா? ஒருவர் கர்த்தர்மேல் வைக்கும் விசுவாசம் இரட்சிப்புக்கு நேராக வழிநடத்துகிறது. எபேசியர் 2:8ல் "கிருபையினாலே விசுவாசத்தைக்கொண்டு இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவனுடைய ஈவு." என்ற வார்த்தையில் இரண்டு விடயங்கள் அடங்கியுள்ளது. ஒன்று, தேவனிடமிருந்து வரும் கிருபை. மற்றது நம்மிடமிருக்கும் விசுவாசம். இரண்டும் சேரும்போது இரட்சிப்பு வருகிறது. இவ்விதமாக இரட்சிக்கப்பட்ட ஒருவர், மாற்கு 16:16ன் படி ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுவது அவசியமாயிருக்கிறது. அதாவது, பாவ வாழ்க்கைக்கு முழுக்குப் போட்டுவிட்டு பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு தன்னை ஒப்புக்கொடுத்துவிட்டதாக  முழுக்கு  ஞானஸ்நானம் மூலம் தன்னை உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். இப்படியாக தன்னை வெளிப்படுத்திய ஒருவர், நாளுக்குநாள் விசுவாச வாழ்க்கையில் முன்னேறிச் செல்லுதல்வேண்டும். பேச்சிலும் செயலிலும் விசுவாச அறிக்கை வெளிப்படவேண்டும். இதுவே (கிறிஸ்தவ) விசுவாசி என்பதற்கான சாட்சியாயிருக்கும்

"விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாதகாரியம்" (எபி.11:6)

September 2017

"ஒருவன் தாகமாயிருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம்பண்ணக்கடவன்" (யோவான் 7:37).

இது மனுக்குலத்துக்கு கர்த்தர் இயேசுவால் கொடுக்கப்படும் முக்கிய அழைப்பாகும். பெரும் ஜனக்கூட்டம் கூடிநிற்கிற இடத்திலே கர்த்தர் இயேசு உரத்த சத்தமாய் விடுத்த அவசரமும் அவசியமுமான அழைப்பாகும். பரிசுத்த வேதாகமத்திலே யோவேல் தீர்க்கதரிசி மூலமாக முன்னுரைக்கப்பட்டுள்ளதை காணலாம். "......கர்த்தர் எருசலேமிலிருந்து சத்தமிடுவார், வானமும் பூமியும் அதிரும்...." (யோவேல் 3:16. சங்.19:1,2,4).

ஆகவேபூமியின் நியாயத்தீர்பு நாளிலே   இந்தப் பூமியிலே எந்தவொரு மனுஷனும்  இந்த அழைப்பை  தான் கேட்கவில்லையென்றோ, தனக்குத் தெரியாது என்றோ கூறி தப்பிக்கொள்ள முடியாதுஇது என்ன தாகம்? ஆத்துமா படைத்த தேவனை காணமுடியாத தாகம். இதுகுறித்து ஏசாயா தீர்க்கதரிசி மூலம் கர்த்தர் பேசுகிறார்

"உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாகப் பிரிவினை உண்டாக்குகிறது; உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செவிகொடாதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது" (ஏசாயா59:2). ஆம்! ஆத்துமா பாவத்திலிருந்து விடுதலையாகாமல் இருக்கும்போது பரிசுத்த தேவனைக் காணமுடியாத தாகத்தால் தவிக்கிறது. இதை மனுஷன் உணராமலிருந்து இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்துசெல்வதென்பது மகா பயங்கரமானது. அந்த ஆத்துமா நித்திய அழிவைத் தழுவிக்கொள்ளுகிறது. ஒவ்வொரு மனிதனுடைய ஆத்துமாவும் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாகவேண்டும். (அதாவது, தாகம் தீர்க்கப்பட வேண்டும்அதற்கு ஒரேயொரு வழியுண்டு. இயேசுவே அந்த வழி.

"ஒருவன் தாகமாயிருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம்பண்ணக்கடவன்" என்று அழைக்கும் இயேசுவின் அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்வாயா? "......நான் கொடுக்கும் தண்ணீரைக் குடிக்கிறவனுக்கோ ஒருக்காலும் தாகமுண்டாகாது; நான் அவனுக்குக் கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவகாலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாயிருக்கும்" (யோவான்4:13,14) என்று இயேசு சொல்லுகிறார்.

கர்த்தர் இயேசு சொல்லுகிறார்: "பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டென்பதை நீங்கள் அறியவேண்டும்" என்ற வார்த்தை மூலம் தாமே மெய்யான தேவன் என்பதையும் வெளிப்படுத்துவதை கவனியுங்கள். - லூக்கா5:24, மாற்கு2:10, மத்தேயு9:6. (பாவங்களை மன்னிக்க  பரலோக  தேவன் ஒருவருக்கே அதிகாரமுண்டு என்பதை அனைவரும் அறிவீர்களே.)

பரலோக தேவன் மனுக்குலத்தை பாவ அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்டு இரட்சிக்கவே வானத்திலிருந்து இரட்சகராக  பூமிக்கு இறங்கி வந்தார். அவரது அழைப்புக்கு செவிகொடுத்து, அவரை உங்கள் சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டு பாவ மன்னிப்பை பெற்று ஆத்தும தாகத்தை தீர்த்துக்கொள்ளுங்கள்.

"என் வசனத்தைக் கேட்டு, என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டு; அவன் ஆக்கினைத் தீர்ப்புக்குட்படாமல், மரணத்தைவிட்டு நீங்கி, ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்" (யோவான்5:24) என்றும், "என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டென்று  மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்" (யோவான்6:47) என்றும் கூறும் கர்த்தர் இயேசுவானவர் தமது பரம பிதாவானவருடைய இந்த சித்தத்தை நிறைவேற்றவே நான் வானத்திலிருந்து  இறங்கி வந்தேன் (யோவான்6:38) என்றும் கூறுகிறார்.

அன்பான நண்பர்களே! "என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை" (யோவான்6:37) என்ற கர்த்தர் இயேசுவின் அன்பின் கரத்துக்குள் உங்களை ஒப்புக்கொடுங்கள். தேவ சமாதானம் உங்களை ஆளுகை செய்வதாக.

August 2017

இக் காலங்களில் நாம் பல நம்பிக்கைகளைக் கொண்டுள்ளோம் அல்லவா? மனுஷரில், பெலத்தில், பணத்தில், அறிவில், தொழிலில், உலகஞானத்தில், சாத்திரம், குறி கேட்பது இப்படி சொல்லிக்கொண்டேபோகலாம்.

பரிசுத்த வேதாகமத்தில்  சங்கீதம் 115:9-15 வரை வாசித்துப்பாருங்கள். அங்கே நமது நம்பிக்கை எங்கேயிருக்கவேண்டும் என கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நமக்கு ஆலோசனை தருகிறார்.  "கர்த்தரை நம்பு, கர்த்தரை நம்பு, கர்த்தரை நம்பு" என்று வலியுறுத்தப்படுகிறோம்கர்த்தரையல்லாமல் வேறு நம்பிக்கைகளை நாடிச்சென்று கைவிடப்பட்ட நிலையில் சோர்ந்துபோயிருக்கும் சகோதரனே சகோதரியே! "கர்த்தரை நம்புகிறவனோ செழிப்பான்" என்று நீதி.28:25 கூறுகிறது. "கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை; தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார்" (நாகூம் 1:7) என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.

சகோதரனே சகோதரியே! தேவ மனுஷனாகிய  தாவீது, "என் தேவனாகிய கர்த்தாவே! உம்மை நம்பியிருக்கிறேன்" (சங்.7:1)  என்று கதறிக்கூப்பிட்டார். "தாவீதின் குமாரனே! எங்களுக்கு இரங்கும்" (மத்.9:27) என்று கர்த்தர் இயேசுவில் நம்பிக்கை வைத்தவர்களாய் அவரை நோக்கிக்கூப்பிட்ட குருடர்களின் நம்பிக்கை வீண்போகவில்லையே.

 சகோதரனே சகோதரியே! "இப்பொழுதும் ஆண்டவரே! நான் எதற்கு எதிர்பார்த்திருக்கிறேன்? நீரே என் நம்பிக்கை"(சங்.39:7) என்று கர்த்தரில் மாத்திரமே உங்கள் நம்பிக்கை இருக்குமாயின், கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் வர்த்திக்கப்பண்ணுவார். வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த கர்த்தராலே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாயிருப்பீர்கள். (சங்.115:14,15) ஆமென்!

July 2017

"ஆகாயத்துப் பட்சிகளைக் கவனித்துப்பாருங்கள்; அவைகள் விதைக்கிறதுமில்லை, அறுக்கிறதுமில்லை, களஞ்சியங்களில் சேர்த்துவைக்கிறதுமில்லை; அவைகளையும் உங்கள் பரமபிதா பிழைப்பூட்டுகிறார்; அவைகளைப்பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா?" (மத்.6:26) என்று நமது ஆண்டவர் இயேசு கூறுகிறாரல்லவா? தற்போது ஜேர்மன் தேசத்திலே வசந்தகாலம், கோடைகாலங்களில் குருவிகள் பாடும் இனிமையான சத்தங்களை கேட்டு ரசிக்காமல் இருக்கமுடியாது. நேரம் வைத்ததுபோன்று அதிகாலை சரியாக நான்கு மணிக்கு பலவிதமான இனிமையான சத்தங்களுடன் குருவிகள் பாட ஆரம்பித்துவிடுகிறது. சுமார்   காலை எட்டு மணிவரை இந்த  இனிமையான சத்தங்களை கேட்கும்போது கர்த்தருடைய அதிசயங்களையும் அவருடைய மகிமைகளையும் எண்ணியே எம் உள்ளம் மகிழ்ந்து பூரிக்கிறது. இந்தவேளையில் தாவீதின் சங்கீதம் எம் நினைவில் வருகிறது. சங்கீதம் 145:15 ல் "எல்லா ஜீவன்களின் கண்களும் உம்மை நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறது; ஏற்ற வேளையிலே நீர் அவைகளுக்கு ஆகாரங்கொடுக்கிறீர்". 

 சங்கீதம் 147:9 ல் "அவர் மிருகஜீவன்களுக்கும் கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுகளுக்கும்  ஆகாரங்கொடுக்கிறார்."  என்ற வார்த்தைகள் இந்தக் குருவிகள் தங்கள் காலை உணவுக்காகவும் அன்றைய பொழுதின் தங்கள் தேவைகளுக்காகவும் அதிகாலையிலேயே தங்களைப் படைத்த கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடத்தொடங்குகின்றன என்பதை உணர்த்துகிறது. அவைகள் எந்தக் கவலையுமே இல்லாமல் கர்த்தரையே நோக்கிப்பார்த்து குறைவற்ற வாழ்க்கையுடன்  மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்கின்றன. நாமோ பலதையும் எண்ணி கவலைப்பட்டுக் கலங்குகிறோமல்லவா? கவலையினால் சோர்ந்துபோகிறோம். விரக்தியடைந்துபோகிறோம் அல்லவா? ஜெபிக்க நமது மனம் மறுக்கிறது. அவரைத் துதிக்க முடியாதபடி  கவலைகள் நமது இருதயத்தில் நிறைந்துவிடுகிறது. ஆகாயத்துப் பட்சிகளை பிழைப்பூட்டும் பிதாவானவர் அவைகளைப்பார்க்கிலும் நம்மை விசேஷித்தவர்களாக காண்கிறாரல்லவா? அப்படியிருக்க நாம் ஏன் கவலைப்படுகிறோம்? கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடத் தவறுவதால் அல்லவா.

"ஆகையால், என்னத்தை உண்போம், என்னத்தைக் குடிப்போம், என்னத்தை உண்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள்" "முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குக்கூடக் கொடுக்கப்படும்" (மத்.6:31,33) என்று கர்த்தர் இயேசு சொல்லுகிறார். ஆமென்!

 

June 2017

நிந்தையை சுமக்கிறீர்களா?

நமக்கு ஒரு குழந்தைச் செல்வம் இல்லையே என்று வேதனைப்படுகிறவர்கள் உண்டு. அந்த வேதனையோ சொல்லமுடியாதது. ஆறுதலளிக்கவேண்டிய கணவனுடைய  குத்திக்காட்டும் வார்த்தைகளை தாங்கமுடியாத சகோதரிகள், மாமியாருடைய வேதனைப்படுத்தும் வார்த்தைகளை சுமக்கும் சகோதரிகள், மலடி என்ற நிந்தையான சொற்களை சுமக்கும் சகோதரிகள் என்று இப்படியே கூறிக்கொண்டேபோகலாம். இப்படியான சூழ்நிலைகள் மத்தியிலும் மனைவியின் வேதனைகளைப் புரிந்துகொண்டு ஆறுதலான வார்த்தைகளால் தேற்றும் கணவரும் உண்டு என்பதை மறுக்கமுடியாது. ஆனாலும் குழந்தை இல்லையே என்ற வேதனை இருதயத்தை விட்டு நீங்காததொன்று என்பதை மறுக்கமுடியாது. இதனால் பலதரப்பட்ட  நம்பிக்கைகளை நாடிச்சென்று ஏமாற்றமும், அவமானமும், விரக்தியுமடைந்தும் காணப்படுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட வேதனையில் அமிழ்ந்துபோயிருக்கும் சகோதரிகளே, சகோதரர்களே! ஜீவனுள்ள தேவனாகிய கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு ஒருவிசை செவிகொடுப்பீர்களா?

பரிசுத்த வேதாகமத்திலே சங்.127:4ல் "இதோ, பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்தரம், கர்ப்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன்" என்று தேவ ஆவியானவர்தாமே வெளிப்படுத்தியுள்ளார். கர்த்தருடைய சுதந்தரமாகிய பிள்ளைச் செல்வத்தை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தரையே நோக்கிப்பாருங்கள். கர்ப்பத்தை அடைப்பதும் அதை திறப்பதும் அவர் செயலே. (ஆதி.16:2, 1.சாமு.1:5, ஆதி.29:31). 1.சாமு. முதலாம் அதிகாரத்தில் அன்னாள் என்ற சகோதரியை காண்கிறோம். அவளது கர்ப்பத்தை கர்த்தர் அடைத்திருந்தார். பிள்ளை இல்லாததால் அவள் அற்பமாக எண்ணப்பட்டவளாக மிகுந்த துயரமடைந்திருந்தாள். அவளது கணவன் எல்க்கானா அவளது துயரத்தை ஆற்ற முயற்சிசெய்தும் அவள் ஆறுதலடையவில்லை. அவளோ, கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்குச் சென்றாள். மனங்கசந்து மிகவும் அழுது கர்த்தரை நோக்கி தனது நிந்தையை சொல்லி முறையிட்டாள். அவள் மனுஷரிடமோ, வேறு நம்பிக்கைகளை நாடியோ தனது நிந்தையை சொல்லி முறையிடவில்லை. கர்த்தரை மாத்திரமே அவள் நம்பினாள். தனிமையிலே கர்த்தருடன் பேசினாள்.

"சேனைகளின் கர்த்தாவே! தேவரீர் உம்முடைய அடியாளின் சிறுமையை          கண்ணோக்கிப்பார்த்து, உம்முடைய அடியாளை மறவாமல் நினைத்தருளி, உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையைக் கொடுத்தால், அவன் உயிரோடிருக்கும் சகல நாளும் நான் அவனைக் கர்த்தருக்கு ஒப்புக்கொடுப்பேன்.. என்று ஒரு பொருத்தனை பண்ணிணாள்" (1.சாமு.1:10-11) இப்படியாக தனது இருதயத்தையே கர்த்தருடைய சந்நிதியில் ஊற்றிவிட்டாள்.(1.சாமு.1:15). அதன் பின்பு அவள் தனது நிந்தைகளைக் குறித்து கலங்காமல் சந்தோஷத்தோடு இருந்தாள் என்றே பார்க்கிறோம். (1.சாமு.1:18). உங்களுக்கு குழந்தைப் பாக்கியம் இல்லாத காரணத்தால் பல நிந்தைகளை சுமந்துகொண்டு திரிகிறீர்களா? இந்த அன்னாள் போன்று கர்த்தரிடத்திலே விண்ணப்பம் செய்து, ஒரு பொருத்தனையும் செய்துபாருங்கள். பொருத்தனையானது  சுயநலமானதாக இல்லாமல் கர்த்தருக்கென்று அர்ப்பணிப்போடுகூடியதாக இருக்கவேண்டும். காசோ பணமோ பொருளோ அவர் உங்களிடம் எதிர்பார்ப்பதில்லை. உங்கள் இருதயத்தையே அவர் கேட்கிறார். அன்னாளுடைய விண்ணப்பத்தை கர்த்தர் கேட்டார். ஆசீர்வாதமான சாமுவேலை கர்த்தர் கொடுத்தார். அவளது நிந்தை நீங்கியது அல்லேலூயா!

"பெறப்பண்ணுகிறவராகிய நான், பெறச்செய்யாமல் இருப்பேனோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். பிரசவிக்கப் பண்ணுகிறவராகிய நான் பிரசவத்தைத் தடுப்பனோ என்று உன் தேவன் சொல்லுகிறார்." (ஏசாயா66:9.)

"என்னை நோக்கிக் கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து, நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன்" (எரேமியா33:3) என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

சகோதரியே! சகோதரனே! நிந்தைகளினாலே சோர்ந்துபோகாதே. கர்த்தரையே நம்பி அவரிடம் வருவாயா? "ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவதுபோல் நான் உங்களைத் தேற்றுவேன்" என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறாரே. (ஏசாயா66:13) ஆமென்.

May 2017

 சங்கீதம் 127 வாசித்துப் பாருங்கள்.

அங்கே மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற எருசலேம் தேவாலயத்தை ஏழரை வருடத்தில் கட்டி முடித்து மகிமையாக பிரதிஷ்டை செய்த பெரிய கட்டிட வல்லுனரை காண்கிறோம். அவர்தான் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய சாலொமோன். கர்த்தர், சாலொமோனுக்கு அளவில்லாத ஞானத்தைக் கொடுத்து "ஞானத்தில் நிகரானவன் உனக்கு முன் இருந்ததுமில்லை, உனக்குப் பின் எழும்புவதுமில்லை" என்று வாக்களித்தார். இந்த பெரிய கட்டிட வல்லுனர் கூறிய வார்த்தைான் "கர்த்தர் வீட்டைக் கட்டாராகில் அதைக் கட்டுகிறவர்களின் பிரயாசம் விருதா"

வீடு, குடும்பம் என்பது மனுஷனுக்கு அவசியம். ஆதியிலே மனுஷனை உருவாக்கிய கா்த்தா், அவனுக்கு செய்த முதல் காரியம் அவனுக்குத் துணையாக ஒரு ஸ்திரியைக் கொடுத்து ஒரு குடும்பத்தை அதாவது ஒரு வீட்டைக் கட்டிக் கொடுக்கிறார். மட்டுமல்ல, அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். (ஆதி.1:28)

இன்று மனிதன் தனக்கென வீட்டைக் கட்டுகிறான். தான் திருப்தியாக வாழ, தன் பிள்ளைகள் மற்றும் பிள்ளைகளின் சந்ததிகள் வாழ என்று பல திட்டங்கள் தீட்டி, இலட்சக்கணக்கில் செலவு செய்து, தன் சுகத்தையும் நேரத்தையும் அர்ப்பணித்து வீட்டைக் கட்டுகிறான். மற்றவர்களுடன் தன்னை ஒப்பிட்டுப்பார்த்து அழகான வீட்டைக் கட்டிமுடித்து அதைப்பார்த்து பெருமைப்படுகிறான். காலப்போக்கில் ஏதோவொரு வகையில் நிம்மதியிழந்துவிடுகிறான். வாழமுடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. பின்பு கஷ்டகாலம் என்று சொல்லுகிறான், பலன் சரியில்லையென்று சொல்லுகிறான், செய்வினை சூனியம் என்று சொல்லுகிறான், இன்னும் சிலர் காரணமில்லாமல் சஞ்சலமடைந்து தவிக்கிறார்கள். சில கிறிஸ்தவர்கள்கூட  இவ்விதமாக அங்கலாய்ப்பதை அறிவோம். ஆனால் உண்மையென்ன? கர்த்தர் வீட்டைக் கட்டவேண்டும். இன்றும் சில கர்த்தருடைய பிள்ளைகள்கூட  தங்கள் பெற்றோரின் ஆலோசனையை தள்ளி, பெரியோரின்  ஆலோசனையை தள்ளி, தங்களை நடத்தும் திருச்சபையின் மேய்ப்பருடைய ஆலோசனையை தள்ளி தங்கள் இஷ்டத்துக்கு தங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொள்ளுகிறார்கள். காலப்போக்கில் ஏதோவொரு வகையில் நிம்மதியிழந்து வாழ்கிறார்கள்  அல்லது வாழமுடியாத நிலைக்கு வந்துவிடுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையென்ன? கர்த்தர் குடும்பமாகிய  வீட்டைக் கட்டவேண்டும் அவர் கட்டாவிட்டால் மனுஷருடைய அனைத்துப் பிரயாசங்களும் வீண். "தன் பிரயாசத்தில் மகிழ்ச்சியாயிருக்கவும், அவனுக்கு அதிகாரமளிப்பது தேவனுடைய கிருபை" (பிர.5:19)

நம்மிடம் வசதிகளுண்டு, அதனால் ஆடம்பர வாழ்வும் சிறப்பான உணவும் உண்டுதான். ஆனால், அதனை ருசித்து உண்ண பசியை உண்டாக்குகிறவர் கர்த்தர். நம்மிடம் பணம் உண்டு. அதனால் நாம் படுக்க தங்கக் கட்டில் வாங்கி வைத்திருக்கலாம். ஆனால் அதில் நிம்மதியுடன் படுத்துக்கொள்ள பிரியமான நித்திரையை அளிப்பவர் கர்த்தர்.

பிரியமான தேவபிள்ளைகளே! நண்பர்களே!

நமக்காக வீட்டைக் கட்டவும், குடும்பமாகிய வீட்டைக் கட்டவும் நம்மேல் அக்கறை கொண்ட ஒருவர் உண்டு.

நமக்காக கவலைப்படுகிற ஒருவர் உண்டு.

நமது தேவைகளை அறிந்திருக்கிற ஒருவர் உண்டு.

நமக்காக பரலோகத்தில் கைவேலையல்லாத நித்திய வீட்டைக் கட்டும் ஒருவர் உண்டு.

நமக்காக யாவற்றையும் செய்துமுடிக்கிற ஒருவர் உண்டு.

இந்த சந்தோஷமான செய்தியை பரிசுத்த வேதாகமம் அறிவிக்கிறது. அவர்தான் கர்த்தராகிய இயேசுக்கிறிஸ்து. இவரே நமது குடும்பமாகிய திருச்சபையையும் கட்டுகிறார்.

நமது குடும்பம் என்னும் வீடு, நமது சபையாகிய வீடு இரண்டுமே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு ஒன்றையொன்று பிரிக்கமுடியாததாயிருக்கிறது. தேவன்  இணைத்ததை மனிதன் பிரிக்கக் கூடாது.(மத்.19:6,  எபே.5:31,32.  அப்.2:47)

இரண்டுமே கர்த்தர் உருவாக்கிய அழகிய குடும்பம். இங்கே கர்த்தருடைய ஆளுகையும் அவருடைய சட்டங்களுமே செயற்படவேண்டும். இதை விட்டு மனுஷருடைய ஆளுகையும் அவர்களுடைய சட்டங்களும் செயற்பட இடங்கொடுத்தால் குழப்பங்களும், உடைவுகளும் உண்டாக வழிவகுக்கும். அப்போஸ்தலராகிய பவுல் "இது ஒரு இரகசியம்" (எபே.5:32) என்று குறிப்பிடுகிறார். இந்த இரகசியத்தை அறியாமலும் விளங்காமலும் இருப்பதினால்த்தான் இன்று ஆசீர்வாதமான குடும்பங்களுக்குள் குழப்பங்கள் உண்டாகின்றன. கர்த்தரே குடும்பத்தைக் கட்ட இடம் கொடுப்போம்.

அன்பானவர்களே! கணவன் மனைவிக்கான குடும்ப வாழ்க்கையில் மூன்றாம் நபர் புகுந்துவிடாதபடி  இருவருமே  கவனமாயிருக்கவேண்டும். உதாரணமாக: தாய் தகப்பன், மாமன் மாமி,சகோதரங்கள், நண்பர்.

இவர்களுடைய உரிமைகள், ஆளுகைகளை  அனுமதிக்கக்கூடாது. அவ்விதம் அனுமதிக்கும்போது தேவனுடைய ஆளுகைக்கு எதிராக செயற்படுகிறோம். அப்பொழுது தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை இழந்துபோவோம்

அன்று  நமது ஆதிப்பெற்றோர் மூன்றாம் நபரை தங்கள் ஐக்கியத்துக்குள் அனுமதித்ததினால்த்தான் தேவனுடைய ஐக்கியத்தையும், ஆளுகை அதிகாரத்தையும் இழந்தார்கள்.

பரிசுத்த வேதாகமத்தில் வெளி.19:7 கவனியுங்கள். "......ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கலியாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தப்படுத்தினாள் ......"

கலியாணம் என்றால் மணமகள்தான் ஆயத்தப்படவேண்டும். ஆனால், பரலோக ராஜ்யத்தின் ஒழுங்கில் "மனைவி என்ற ஸ்தானமே முதல் இடம் பெறுகிறது. கலியாணத்தின் பின்பே "மணவாட்டி" ஸ்தானம். ஆகவே, கர்த்தருடைய சபையானது தற்போது "மனைவி"ஸ்தானத்திலிருக்கிறது.   "மணவாட்டிக்கும்"  "மனைவிக்கும்" வித்தியாசம் உண்டல்லவா? "மணவாட்டி" ஸ்தானத்திலிருக்கும் வரைக்கும் அவள் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சி நிறைந்தவளாக, அவளுக்கு வேலை செய்ய தோழிகள் புடைசூழ காணப்படுவாள். "மனைவி"ஸ்தானமோ பாடுகள், கஷ்டங்கள், கண்ணீர்கள், கவலைகள், வேலைச் சுமைகள் நிறைந்ததாக இருக்குமல்லவா.

இப்போ, சபையானது "மனைவி"ஸ்தானத்தில் இருக்கிறது என்பதை யாரும் எண்ணிப்பார்ப்பதில்லை. ஆகவேதான், பிரச்சனைகள் நெருக்கங்கள் வரும்போது சபையை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள். ஒன்றை சிந்தித்துப்பார்ப்போமா, நமது குடும்ப வாழ்க்கையில் எந்தப் பிரச்சனைகளும் இல்லையென்று உங்களால் கூறமுடியுமா? அதற்காக, குடும்பத்தை விட்டு ஓடிக்கொண்டிருப்பீர்களா? அப்படியாயின் உங்கள் ஜீவியகாலம் முழுவதுமே ஓடிக்கொண்டேயிருக்கவேண்டுமல்லவா?

தேவன்  இணைத்ததை மனிதன் பிரிக்கக் கூடாது என்ற கட்டளையை நாம் பெற்றிருக்கும்போது, நாம் என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறோம்? சிந்திப்போமா? நாம் மனைவி ஸ்தானத்திலிருந்து  ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கலியாணத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்தவேண்டிய நாம், "துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் ஆறுதலடைவார்கள்" (மத்.5:4)என்ற கர்த்தர் இயேசுவின் வார்த்தையை மறந்துவிட்டோமா? கர்த்தர் நம் வீட்டைக் கட்டுவார் என்ற விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருங்கள். "அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால், உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல்(கர்த்தர்மேல்) வைத்துவிடுங்கள்" (1.பேதுரு 5:7)

அன்பானவர்களே! மணவாளனாகிய கர்த்தர் இயேசு, தமது மணவாட்டிக்காக நித்திய வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தம் செய்கிறார்.(யோவான் 14:2,3). அவர் மறுபடியும் வந்து மணவாட்டி ஸ்தானத்துடன் நம்மை அவரோடுகூட  அழைத்துச்செல்வார். அப்போ நாம் நித்தியம் நித்தியமாக அவரது மணவாட்டி. ! எவ்வளவு ஆனந்த பாக்கியம்.

"அவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார்; இனி மரணமுமில்லை, துக்கமுமில்லை, அலறுதலுமில்லை, வருத்தமுமில்லை; முந்தினவைகள் ஒழிந்துபோயின...." (வெளி.21:4)   ஆமென்.

April 2017

'nghpants;spj; jpahdk;"   

 

fHj;jH ,NaRf;fpwp];Jtpd; ghLfspd; thukhfpa ,f;fhyj;jpy;> nghpa nts;spf;fpoik kpf Kf;fpakhd ehshFk;. Mq;fpyj;jpy; Good Friday (ey;y nts;spf;fpoik) vd;W nrhy;YthHfs;. cz;ikapNyNa ,J ey;y nts;spf;fpoikjhd;. ,NaR rpYitapy; khpj;j ,e;j ehs; xU Jf;f ehs; my;y. fWg;G cilfis mzpe;J Jf;f nra;jpia ntspg;gLj;Jk; ehs; my;y. ,NaRthdthpd; rpYitg;ghLfisAk; mtuJ kuzj;ijAk; epidj;J fz;zPHtpLk; ehs; my;y. khwhf> ey;y nra;jpia mwptpf;Fk; kfh Nkd;ikahd ehs;. ekJ ght mf;fpukq;fSf;fhf ehk; milaNtz;ba gaq;fukhd kuz jz;lidia jk;kPJ Vw;Wf;nfhz;L ek;ik me;j mNfhu jz;lidapypUe;J tpLjiyahf;fpa mtuJ epge;jidaw;w md;ig vz;zp ed;wpAs;s ,Ujaj;Jld; ed;wp$wp epw;Fk; ehs;jhd; ,e;j nghpa nts;spf;fpoik. 'ekf;Fr; rkhjhdj;ij cz;Lgz;Zk; Mf;fpid mtHkPJ te;jJ" vd;W jkJ jpUf;Fkhuid ghLfSf;Fl;gLj;Jk; ekJ guk gpjhtpd; rpj;jk;> Vrhah jPHf;fjhprp %yk; ntspg;gLj;jg;gl;ljpd;gb(Vrhah53:5) ,NaR ekf;fhf ght epthuz gypahf jk;ikNa xg;Gf;nfhLj;J> vy;yhtw;iwAk; fy;thhp rpYitapNy nra;JKbj;jhH. 'me;j ehSf;fhfNt ehd; te;Njd;" vd;Wk; $wpdhH. ,jw;fhf  nghpa nts;sp khj;jpuky;y> ekJ tho;ehs; KOtJNk mthpd; kuzj;ij epidT$He;J ed;wpAs;s ,Ujaj;Jld; fhzg;gLtJ mtrpak;. MfNtjhd;> ,NaR jhk; fhl;bf;nfhLf;fg;gl;l md;W ,uhj;jphpapNy Vw;gLj;jpitj;j 'jpUg;ge;jpahfpa fHj;jUila ,uhg;Ngh[dk;" fHj;jH tUksTk; mtuJ kuzj;ij epidT$Uk; rk;gtkhf Mrhpf;fg;gLfpwJ. (1.nfhhp11:23-26) 

(MdhYk;> ,jw;fhf nghpa nts;sp vd;W xU tpNr\pj;j ehshf epakpf;fg;gl;bUg;gJ fHj;jUila ghLfisAk;> mtuJ rpYit kuzj;ijAk; Mokhf jpahdpf;fTk;> ekJ n[aq;nfhz;l Md;kPf tho;Tf;Fk;> gf;jpkhHf;fj;Jf;Fk; rpwe;jjhFk;.)

 

fHj;jH ,NaR xU kjj;Jf;fhfNth> xU nfhs;iff;fhfNth rpYitapy; khpf;ftpy;iy. mtH KO cyfj;Jf;FkhfNt rpYitapy; khpj;jhH.  (Nahthd; 3:16)

fpwp];Jtpd; rpYitg;gyp %yk; kDf;Fyk; KOtjw;Fk; ghtkd;dpg;ghfpa kPl;G Vw;gLj;jg;gl;lhYk; ahnuy;yhk; ,ij tpRthrpj;J fHj;jH ,NaRit jq;fs; nrhe;j ,ul;rfuhf Vw;Wf;nfhs;SfpwhHfNsh mtHfs; kl;LNk rpYitapdhy; cz;lhd ghtkd;dpg;G njhlf;fk; midj;J MrPHthjq;fisAk; nrhe;jkhf;fpf;nfhs;s KbAk;.

',NaRf;fpwp];JthNyad;wp NtnwhUtuhYk; ,ul;rpg;G ,y;iy. ehk; ,ul;rpf;fg;gLk;gbf;F thdj;jpd; fPnoq;Fk; kD\HfSf;Fs;Ns mtUila ehkNkay;yhky; NtnwhU ehkk; fl;lisaplg;glTk; ,y;iy"

(ghpRj;j Ntjhfkj;jpy; mg;Ngh];jyH 4:12)

Mnkd;!

March 2017

'cd;DlNd NgRfpw ehNd mtH" (Nahthd; 4:26) vd;w thHj;ijapd; %yk; jpahdpf;f> fHj;jH je;j fpUigf;fhf mtiu ];Njhj;jhpf;fpNwhk;.

ekJ fHj;jH> NjtDila gps;isfNshL khj;jpuky;y midj;Jkf;fNshLk; Ngrpf;nfhz;NlapUf;fpwhH. Mdhy; [dq;fs; VNdh mij epidj;Jg;ghHg;gjpy;iy.   cyf rj;jq;fSf;Fk; khk;r rj;jq;fSf;Fk; jq;fs; nrtpfis jhuhskhf jpwe;JnfhLf;fpwhHfs;. Njt[dq;fs;$l ,jw;F tpjptpyf;fy;y. Njt[dq;fs; nghJthf> n[g$Lif NtisfspYk;> QhapW jpdq;fspYk; me;j Fwpg;gpl;l Neuq; fspy; khj;jpuNk Njtid epidg;ghHfs;. MdhYk; nghJthf Mly;> ghly; Muthuq;fs;kl;LNk. kw;wg;gb> fHj;jH jk;Kld; NgRfpwhH vd;gij epidj;Jg; ghHg;gjpy;iy. fhuzk;> mtuJ rj;jj;ij gFj;J mwpaf;$bajhd fhJfs; ,y;iy. cjhuzkhf: fHj;jiu Jjpj;Jf;nfhz;bUg;ghHfs;> ghpRj;j Mtpahdtuhy; epiwe;jpUg;gJNghy fhzg;gLthHfs;. mNjNtisapy; vq;NfNah ,Ue;J xU  Foe;ijapd; rj;jk; Nfl;lTld; clNd vy;yhtw;iwAk; tpl;Ltpl;L mJ vd;d vd;W ghHg;gjpy; Ke;jpf;nfhs;SthHfs;. NjtDila thHj;ijfs; gpurq;fpf;Fk; Neuj;jpYk;$l rpe;jidfs; NtW vq;NfNah gwe;Jnfhz;bUf;Fk;. ,jdhy; fHj;jH jkJ thHj;ijapd; Clhf jq;fSld; vd;d NgRfpwhH vd;gij mwpahjtHfshapUf; fpwhHfs;. NkYk;> fHj;jUila thHj;ijapypUe;Jjhd; gpurq;fpf;fg;gLfpwjh (Nahthd; 16:13-14) vd;W czUk; gf;Ftkw;wpUf;fpwhHfs;. ,jdhy;> fHj;jHjhd; NgRfpwhuh vd;W gFj;J MuhAk; ,Ujak; ,y;yhjjhy;> cz;ikapNyNa fHj;jiu mwpahjtHfsha; thOfpwhHfs;.

(NjtDila gps;isfs;jhd;. Mdhy;> mtUila xsp mtHfs; ,Ujaj;jpy; gpufhrpf;ff;$lhjgbf;F> cyf rj;jj;jhy; epiwe;jpUf;fpwhHfs;.)

ghpRj;j Ntjhfkj;jpy; Nahthd; 4k; mjpfhuj;ijg; ghHg;Nghkhdhy;> rkhhpa ];jphPAld; mts; vjpHghHj;J fhj;jpUf;Fk; NkrpahNt Ngrpf;nfhz;bUf;fpwhH> ehd;jhd; eP vjpHghHj;jpUf;Fk; Nkrpah vd;Wk; ,NaR $WfpwhH. mtNsh mtiu 'xU kdpjd;" vd;Wjhd; fhz;fpwhNs jtpu> jhd; vjpHghHj;jpUf;Fk; Nkrpahit fz;Nld; vd;W rhl;rp$wf;$bajhf mtsJ fhJfSk; ,UjaKk; gf;Ftg;gltpy;iy. ,Nj mjpfhuj;jpy; trdk; 42 y;> ,e;j rkhhpa ];jphP> CUf;Fs;Ns nrd;W> xU 'kD\d;" vd;W ,NaRit mwpKfg;gLj;jpepw;gijNa fhz;fpNwhk;. mts; $wpa me;j kdpjid nrd;W ghHj;j kf;fNsh> mtuJ cgNjrj;ijf; Nfl;L> mNefH mtH nka;ahfNt fpwp];Jthfpa cyf ,ul;rfH  vd;W tpRthrpj;jhHfs;.

,e;j rkhhpa ];jphPNah> ,NaRtpd; Nghjidiaf; Nfl;Lk;> jdJ Kw;gpjhit Fwpj;Jk;> mtH tpl;Lr; nrd;w fpzw;iwf; Fwpj;JNk Nkd;ikghuhl;bf;nfhz;L> mtiu tpl ePH nghpatNuh? vd;Wk; ,NaRtplk; Nfl;lhs;. mtiu Fwp nrhy;Yfpw xU kdpjdhfNt Vw;Wf;nfhz;lhs; vd;W ghHf;fpNwhk;.tr.29y; 'ehd; nra;j vy;yhtw;iwAk; xU kD\d; vdf;Fr; nrhd;dhH" vd;Wjhd; mtiu mts; mwptpf;fpwhs;.

 

Kd;G rTy; (gTy;) naNfhth Njtid cWjpahf ek;gpdhH. Kd;NdhH ghuk;ghpaq;fis ek;gpdhH. Mdhy;> ,NaRitNah mtH ek;gtpy;iy.

ePq;fs; ve;jtifapy; ,NaRit mwpe;jpUf;fpwPHfs;? khpahspd; kfdhfth? mw;Gjq;fis nra;Ak; xUtuhfth? xU ey;y Nghjfuhfth? xU jPHf;fjhprpahfth?

,d;Dk; rpyH> mtUk; xU flTshf my;yJ fpwp];jt flTshf> ,w;iwf;F RkhH 2000 Mz;LfSf;F Kd;ghf te;j flTshf mwpe;jpUf;fpwhHfs;. ,g;gbahfNt ePq;fs; mtiu mwpe;jpUg;gPHfshdhy; cz;ikapNyNa ePq;fs; ,NaRf;fpwp];Jit ,d;Dk; mwpatpy;iy. rkhhpa ];jphP jdJ Kw;gpjhthfpa ahf;NfhigAk;> mtuJ fpzw;iwf; Fwpj;Jk; Nkd;ik ghuhl;bepd;wJNghy ,d;Wk; mNefH ,NaRtpd; jha; khpahisf; Fwpj;J Nkd;ikghuhl;bf;nfhz;L> jha; ,y;yhky; ,NaR te;jpUg;ghuh? vd;w tpjz;lhthjj;jpdhy;  mtittpl ,NaR nghpatNuh vd;w Nfs;tpiaAk; Kd;itf;Fk; rkhhpa ];jphPapd; Mtpia cilatHfshfNt fhzg;gLfpwhHfs;.

 

,d;W mwpAq;fs;:

,NaRf;fpwp];JNt nka;ahd Njtd;. ghtj;jpd; mbikj;jdj;jpypUe;J kDf;Fyj;ij kPl;nlLf;f thdj;jpypUe;J NjtDila Fkhudhf ,wq;fpte;j Njtd;. (Nahthd; 6:38> 1.jPNkh.3:16)

 

mtH xUtNu ghtNk ,y;yhky; gpwe;jtH. (khrpy;yhky; gpwe;jtH.)

 

ghtj;jpdhy; kDf;Fyj;jpd;Nky; tutpUe;j kuz jz;lidia (NuhkH6:23) jk;kPJ Vw;Wf;nfhz;L kDf;Fyj;Jf;fhf rpYitapy; jkJ ghpRj;j ,uj;jj;ij rpe;jp jkJ [PtidNa nfhLj;jtH Mz;ltH ,NaRf;fpwp];JNt.

 

mtiuNa tpRthrpj;J> mtiu jdJ ghtg;ghpfhhpahf (,ul;rfuhf)Vw;W> ghtkd;dpg;ig ngWfpwtDf;F epj;jpa [Ptd; cz;L.(Nahthd; 5:39-40> 6:47)

 

mtH kuzj;ij n[apj;J %d;whk; ehs; capHj;njOe;jjd; %yk; ehKk; capHj;njOg;gg;gLNthk; vd;w epl;raj;ij ngw;wpUf;fpNwhk;. mtH capUs;s xNu nja;tkhapUf;fpwgbahy; fHj;jUila gps;isfSk;$l mtuJ [Pt thHj;ijfSf;F khj;jpuk; jq;fs; fhJfisAk;> ,Ujaj;ijAk; jpwe;JnfhLj;J> mtuJ rj;jj;ijf; Nfl;L> Njt gaj;Jld; mtH fhl;Lk; topapy; elf;fNtz;Lk;. (Nahthd;14:23) 

mtuJ rj;jj;Jf;Nf cq;fs; fhJfs; jpwe;jpUf;fl;Lk;. Mnkd;! 

February 2017

'Njt gps;isapd; nka;ahd kfpo;r;rp"

 

rq;:122y; ,Ue;J ,k;khjj;Jf;fhd rpW jpahdj;ij ehk; ngw;Wf;nfhs;SNthk;. 'fHj;jUila Myaj;Jf;Fg; NghNthk; thUq;fs;" vd;w miog;G> ekJ Kw; gpjhf;fspy; xUtuhd jhtPJf;F kfpo;r;rpahapUe;jJ. fHj;jiuAk; mtuJ Myaj; ijAk; jhtPJ vg;gb Nerpj;jhH vd;gij ghpRj;j Ntjhfkk; ekf;F ntspg;gLj;jpf; fhl;LfpwJ. cz;ikapNyNa jhtPJ kfpo;r;rpailaNtz;baJ nghJthf jdJ muz;kid tho;f;if> muz;kid nry;tk;> jd;idr; Rw;wpAs;s muz;kid fd;dpaHfs;> Mly;ghly;fs;. Mdhy;> jhtPjpd; tho;ifapNy mtuJ midj;J re;Njh\q;fSk; fHj;jiuAk;> mtuJ Myaj;ijAk; gw;wpajhfNtapUe;jij ehk; fhzKbfpwJ. NjtDila Myaj;ijf; Fwpj;jhd kfpo;r;rp jhtPJf;F cz;lhff; fhuzk; vd;d? tr.6-9 tiu mtuJ kfpo;r;rpf;Ff; fhuzk; ntspg;gLfpwJ.

fHj;jiu Nerpf;Fk; [dq;fSf;F rkhjhdk; fpilf;fNtz;Lnkd;Wk;> mtHfs; tPLfspy; rkhjhdk; fpilf;fNtz;Lnkd;Wk;> mtHfs; jq;fs; efu ghJfhg;Gf;nfd Vw;gLj;jp itj;Js;s midj;Jk; ghJfhg;ghf ,Uf;fNtz;Lnkd;Wk;> jdJ rNfhjuHfs; cwtpdHfspd; ed;ikf;fhf mq;nfy;yhk; rkhjhdk; fpilf;fNtz;Lnkd;Wk;> ekJ fHj;jUila Myak; kfpikg;gLk;gbahf me; efuq;fs; vq;Fk; ed;ikfs; fpilf;fNtz;Lnkd;Wk; jhd; n[gpf;fyhk;nkd;w MtYk; jhfKNk 'fHj;jUila Myaj;Jf;Fg; NghNthk; thUq;fs;" vd;w miog;G te;jJNk mtH re;Njh\g;gl fhuzkhapUe;jJ. ,q;Nf jhtPJ jdJ Ra NjitfSf;fhf> jdJ ed;ikfis ehb fHj;jUila Myaj;Jf;Fg; Nghftpy;iy. ,f;fhyq;fspy; mNefH jq;fs; NjitfSf;fhfNt fHj;jUila Myaj;ij ehLthHfs;. jq;fs; NjitfSf;fhf jtwhky; te;J mOJ Gyk;GthHfs;. Mdhy;> fHj;jUila fuj;jpypUe;J jq;fs; Njitfs; vy;yhNk ngw;Wf;nfhz;lJk; Myaj;Jf;F thUq;fs; thUq;fs; vd;W nfQ;rpf;Nfl;lhYk; rhf;Fg;Nghf;Ffs; $wp flj;JthHfs;. ,g;gbg;gl;l [dq;fisg; ghHj;Jj; jhd; md;W ek; Mz;ltH>

'ePq;fs; mw;Gjq;fisf; fz;ljpdhy; my;y> ePq;fs; mg;gk; Grpj;Jj; jpUg;jp ahdjpdhNyNa vd;idj; NjLfpwPHfs; vd;W nka;ahfNt nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;. mope;JNghfpw Ngh[dj;Jf;fhf my;y> epj;jpa [Ptd;tiuf;Fk; epiyepw;fpw Ngh[dj;Jf;fhfNt nraw;gLq;fs;" (Nahthd;6:26-27)

vd;W NtjidNahL nrhd;dhH. 'nka;ahfNt nka;ahfNt" vd;W fHj;jH cWjpahf $WtijAk; ftdpf;fNtz;Lk;.

Njtgps;isfNs! fHj;jUila Myaj;Jf;F Nghtjpy; jhtPJf;fpUe;j kfpo;r;rp cq;fspy; fhzg;glNtz;Lk;. ,e;j kfpo;rpapdhy;j;jhd; fHj;jH ey;ytH vd;W UrpghHj;jhH. fHj;jUila ,Ujaj;Jf;F Vw;w kD\d; vd;w rhl;rpAk; ngw;whH. ehKk; ekJ FLk;gKk;> fHj;jhpd; rigAk; xd;iwnahd;W gphpf;fKbahj xU ,izg;Gld; fhzg;glNtz;Lk;. rigNtW - ehk; NtW my;y.vNg.5:25-27tiu thrpj;J jpahdpAq;fs;. ,q;F fztDk; kidtpAk; xNu khk;rkhapUf;Fk; md;Gjhd; rigf;Fk; ekf;Fk; ,ilNaAs;s md;G. ekJ Mz;ltUk; rigapy; md;G$He;jhH. me;j md;G vg;gbg;gl;lJ? rigf;fhf jk;ikj;jhNk xg;Gf;nfhLj;j md;G. ,e;j md;G ekf;F cz;lh? md;gpd; ,e;j ,ufrpaj;ij(tr.32) mNefH mwpahjpUg;gjhy;j;jhd; rig$Ljiy mw;gkhf vz;zp MrPHthjq;fis ,oe;JNghfpwhHfs;. kl;Lky;y> rig$Ljiy (Qhapw;Wf;fpoikia) xU nghOJNghf;Ff;fhfNt rpyH itj;Jf; nfhs;SfpwhHfs;. tPl;bypUe;jhy; nghOJNghfhJ vd;gjhy; rig $LjYf;F te;JtpLthHfs;. tPl;bNyh my;yJ VJk; gpwe;jehs; nfhz;lhl;lq;fs;> cwtpdH ez;gHfs; re;jpg;Gfs; ,Uf;Fkhapd; md;W fHj;jhpd; rig $Ljy; mtHfSf;Fj; Njitg;glhJ. ,d;W VNjh xU tpNr\k; thUq;fs; vd;W miog;G te;Jtpl;lhy; mJNt mtHfSf;F kfpo;r;rpahapUf;Fk;.

 

mUikahd Njtgps;isfNs! cq;fis mioj;jtH vd;d Nehf;fj;Jld; cq;fis mioj;jhH vd;W vg;NghjhtJ rpe;jpj;jpUf;fpwPHfsh? ,];uNty; [dq;fis vfpg;jpd; mbikj;jdj;jpypUe;J kPl;l mtUila Nehf;fNk 'jk;ik Muhjpf;fNtz;Lnkd;gNj" vd;W ghpRj;j Ntjhfkj;jpNy ahj;jpuhfkk; 3k; mjpfhuj;jpypUe;J fhz;fpNwhk;. mg;gbNa ,d;Wk; rhj;jhDila MSiff;Fs; ghtj;Jf;F mbikg;gl;bUe;j ek;ik> me;j gaq;fu mbikj;jdj;jpypUe;J kPl;nlLj;j fHj;jUila Nehf;fNk ehk; 'mtiu Muhjpf;fNtz;Lnkd;gNj".

Njtgps;isfNs!

mtUila kPl;igg; ngw;w ehk;> vg;nghOJk; ve;j NtisAk; mtiu Muhjpf;fNtz;Lnkd;gij kWf;fKbahJ. Mdhy;> jrkghfk;> fhzpf;if nfhLj;Jtpl Ntz;Lnkd;w thQ;irAs;s ehk;> thuj;jpd; Kjy; ehis mJTk; fHj;jUila ehis> kfpikAs;s ehshf vz;zj; jtwptpLfpNwhk; my;yth? thuj;jpd; Kjy; ehis mtUf;F nfhLj;J mtiu Muhjpj;J mtiu kfpikg;gLj;jp mtuJ topelj;jiyg; ngw;W mtuJ MrPHthjj;Jld; me;j thuk; KOtijAk; re;Njh\kha;f;fopg;gJ vt;tsT Nkd;ik vd;gij rpe;jpj;Jg; ghUq;fs;.

Njtgps;isfNs! ,e;j jpahdj;jpd; %ykhf fHj;jH cq;fSld; epl;rak; NgRthH. ePq;fs; fHj;jiu kpfTk; Nerpf;fpwPHfs; vd;gij ehk; mwpNthk;. Mdhy;> ePq;fs; ,d;Dk; mjpfkha; fHj;jiu neUq;fp thoNtz;Lnkd;gNj vkJ jhfk;.   

Mnkd;!   

January 2017

'cd; eLtpy; rpWikAk; vspikAkhd [dj;ij kPjpahf itg;Ngd;> mtHfs; fHj;jUila ehkj;jpd;Nky; ek;gpf;ifahapUg;ghHfs;"

Gjpa tUlkhfpa 2017y;> ghpRj;j Ntjhfkj;jpNy nrg;gdpah 3:12 d; fHj;jUila thHj;ij ekJ ,Ujaj;jpy; tpNr\khf fphpianra;jij ek;khy; czuKbe;jJ. ,jid fHj;jUila gps;isfshfpa cq;fSlDk; gfpHe;Jnfhs;s tpUk;GfpNwhk;. ,e;j jpahdj;jpd; %yk; cyfj;jpy; ve;j %iyapYk; thOk; xUtUld; fHj;jH Ngr tpUk;GfpwhH vd;Wk; epl;rakhf  czUfpNwhk;. ehk; mwpakhl;Nlhk;> Mdhy; fHj;jH mwpthH.

,f; fhyq;fspy; vq;F ghHj;jhYk; fHj;jUila gps;isfs; kj;jpapy; tpNuhjq;fs;> giffs;> Nghl;bfs;> nghwhikfs;> frg;Gfs; Nghd;w kdg;ghd;ikNa fhzg;gLfpwJ. ntspg;gilahf fhzg;glhtpl;lhYk; ,Ujaj;jpy; epiwthf cz;L vd;gij kWf;fKbahJ. xNu rigf;Fs;$l xNu FLk;gkhf fhzg;gl;lhYk; xUkdk; nfhz;l If;fpak; ,Ujaj;jpy; ,Ug;gjpy;iy vd;gij kWf;fKbahJs;sJ. mNjNtis midtUk; vd;Wk; nrhy;yKbahJ. XhpUtH fHj;jUf;Fg; gae;J jho;ikAld; cz;ikAld; rig If;fpaj;ij fhj;Jf;nfhz;L ,lwyw;W rhl;rpahf ,Uf;fj;jhd; nra;fpwhHfs;. mtHfs; epkpj;jk; ehk; re;Njh\kilfpNwhk;. fHj;jUf;F kfpikAz;lhtjhf.

fHj;jUila Copag;ghijapy; RkhH Kg;gJ tUlq;fs; fle;Jtpl;lhYk; xUehs; vd;fpYk; ehk; Jf;fj;ij Rkf;fhky; CopaQ;nra;jjpy;iy. vj;jid tUlq;fshf rigapy; fHj;jhpd; [Pt thHj;ijfisf; Nfl;Lk; rpwpjsNtDk; jq;fis fHj;jUf;nfd;W xg;Gf;nfhlhjtHfs; xUGwk;. fHj;jUila mw;Gjq;fisf; fz;Lk; mg;gk; Grpg;gjw;fhfNt (jq;fsJ ed;ikfisNa ngw;Wf;nfhs;sNt) mtiu gpd;gw;Wk; xUrhuhH> Mgj;Jfs; tpahjpfs; NtisapNy fz;zPUld; jtwhky; fHj;jhplk; te;J mOJ Gyk;gp te;Jepd;W midj;Jk; fpilj;jTld; jpUk;gpNa ghuhky; Ngha;tpLk; ,d;DnkhU rhuhH. ,tHfsJ Mj;JkhTf;F tpLjiy ,y;iyNa vd;w Jf;fk; rigapd; Nka;g;gid jhf;fhkypUf;f KbahJ. mLj;jJ> RtpNr\j;ijf; Nfl;Lk; mij Vw;Wf;nfhs;s kdjw;W fbd ,Ujaj;Jld; thOk; [dq;fisf; Fwpj;j Jf;fk;. mLj;jJ> fHj;jUila gps;isfshf tho;e;Jk; xg;Gf;nfhLj;J CopaQ;nra;Jk; fhjy; tiyapy; mfg;gl;L me;epa NjtHfspd; r%fj;jpy; jq;fs; jpUkzj;ij nra;Jnfhs;Sk; ,d;DnkhU $l;lj;jhH Fwpj;j Jf;fk;. ghpRj;j Njtid Jjpghb kfpo;e;jpUe;j gps;isfs;> ,r;irahy; ftug;gl;L me;epa NjtHfSf;F kyH rhw;wp gzpe;Jnfhs;Sk; fhl;rpia ghHf;Fk;NghJk; vg;gb re;Njh\j;NjhL ehk; CopaQ;nra;a KbAk;? ,tHfsJ Mj;Jkhf;fisf; Fwpj;j ftiyNa vk;ik epiwj;jpUf;fpwJ. xU Mj;Jkhitf;$l mJ mope;JNghdhy; ekf;nfd;d> vf;NfL nfl;lhYk; guthapy;iy vd;W tpl;Ltpl;L> my;yJ mij mw;gkhf vz;zptpl;L CopaQ;nra;jhy; re;Njh\khf CopaQ;nra;ayhk;. Mdhy;> me;j Mj;JkhTk; fHj;jUilaJ (vNr.18:4) vd;W epidf;Fk;NghJ ehk; ftiyg;glhky; ,Uf;fKbAkh?  ek;ik tpl;Lg; gphpe;jtHfs; mNefH. ,J fbd cgNjrk; ahH ,ijf; Nfl;ghHfs; vd;W gphpe;J nrd;wtHfs; xU rhuhH. ahH NghdhYk; cq;fis tpl;L ehk; Nghfkhl;Nlhk; vd;W nrhd;dtHfSk;$l mw;gkhd mope;JNghk; MirfSf;fhf jq;fSf;F ,\;lkhd NghjfHfis ehbr; nrd;whHfs;. ehq;fs;jhd; cq;fSf;F rigapYs;stH fis tpl $Ljyhd jrkghfk; jUfpNwhk; vd;Wk; vq;fs; fhhpaq;fis fz;rhilahf tpl;LtpLq;fs; vd;W $wp rj;jpaj;ij tpw;Fk;gb ek;ik gzj;jhy; tpiyNgrpdhHfs;. tpiyNghfhjjpdhy; ek;ik tpl;Lg;gphpe;jhH fs;. ,e;j #o;epiyfspnyy;yhk; ehk; tsHj;j Mtpf;Fhpa gps;isfspd; gphpthy; Rkf;Fk; nghpa Ntjidfs;.

,d;DnkhU Ntjid ekf;F cz;L. mjhtJ> rj;jpaj;ijf; fw;Wk; rj;jpaj;jpy; elthky; ,Uf;Fk; Mtpf;Fhpa gps;isfs;. 3.Nahthdpy; 4tJ trdj;jpy;>

'vd; gps;isfs; rj;jpaj;jpNy elf;fpwhHfs; vd;W ehd; Nfs;tpg;gLfpw re;Njh\j;jpYk; mjpfkhd re;Njh\k; vdf;F ,y;iy"

vd;w mg;Ngh];jyhpd; re;Njh\Nk ehk; ,d;Wk; vjpHghHj;jpUg;gjhFk;.  

 

rq;fPjk; 119:136y; 'ck;Kila Ntjj;ij kD\H fhj;J elthjgbahy;> vd; fz;fspypUe;J ePHj;jhiufs; XLfpwJ"  vd;W fHj;jhplk; KiwapLk; Njt kD\Dila ,Ujaj;jpd; Jf;fNk vk;ik ,d;Wk; Ml;nfhz;bUf;fpwJ.

 

,e;j ,Uja ghuq;fSld;jhd; ehk; fHj;jhplk; vg;nghOJk; epw;Nghk;. mioj;jtH mtuy;yth. NtW ahhple;jhd; ehk; KiwaplKbAk;?

,e;j epiyapy;j;jhd; ,e;j Gjpa tUlj;jpy; fHj;jH nrg;gdpah 3:12 thf;Fj;jj;jk; %yk; ek;ik ngyg;gLj;jpdhH. rfy MWjypd; Njtd;  vkf;Fj; je;j ,e;j thf;Fj;jj;jj;ij tpRthrj;Jld; gw;wpf;nfhz;bUf;fp Nwhk;.

',g;NghJk; fh;j;jhNt> NjthPh; mbahidAk; mtd; tPl;ilAk; Fwpj;Jr; nrhd;d thh;j;ij vd;nwd;iwf;Fk; epiytug;gl;bUg;gjhf@ NjthPh; nrhd;dgbNa nra;jUSk;."

(1.ehsh.17:23)

'IRthpaKk; fdKk; ck;khNy tUfpwJ@ NjthPh; vy;yhtw;iwAk; MSfpwth;@ ck;Kila fuj;jpNy rj;JtKk; ty;yikAk; cz;L@ vtiuAk; Nkd;ikg;gLj;jTk; gyg;gLj;jTk; ck;Kila fuj;jpdhy; MFk;"

(1.ehsh.29:12)

Mnkd;

December 2015

April 2015

November 2014

Social Media

@the_lord_is_my_banner
Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
© The Lord is my Banner Full Gospel Church Hamm - Reproduction of parts or of all of the content and files this website is providing in any form of the The Lord is my Banner Full Gospel Church Hamm website is prohibited other than for individual use only and may not be copied and shared with a third party.